Načítání produktů
Infolinka 226 807 071 | Doprava zdarma

Ochrana osobních údajů

tento dokument obsahuje základní informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Byl připraven v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

1. Správce osobních údajů


Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

Správcem vašich údajů je

FLASH STYLE s.r.o. – IČ 28367073, se sídlem Průjezdná 625, 155 31, 110 00, Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 136501

Se správcem se můžete spojit prostřednictvím kontaktu:

 • e-mail: info@gogoprint.cz

 2. Účel, pro který osobní údaje potřebujeme a legitimita jejich zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 1. zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

 2. marketingovými účely, aby správce co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb a obchodní sdělení ohledně nich vašim potřebám, pro tento účel zpracování správce získává váš jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;

 3. ochrany svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je zajištění ochrany podkladů, které jste nám svěřili ke zpracování, ochrana našeho majetku.

Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek. Ohledně poskytování osobních údajů pro marketingové účely, které nepředstavují plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od vás vyžadován souhlas. Pokud správci neudělíte souhlas ke zpracování osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by vám správce v důsledku toho odmítl poskytnout svůj výrobek či službu na základě smlouvy.

Našimi oprávněnými zájmy jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků, řádné plnění veškerých zákonných povinností, ochrana našeho podnikání a majetku a v neposlední řadě také ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje.

Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo probíhá-li zpracování na základě souhlasu, který jste nám udělil/a.

Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.


3. Osobní údaje a jejich zpracování


Zpracováváme tyto vaše osobní údaje:

 1. základní identifikační údaje – jméno a příjmení, případně název a adresa firmy a její IČ a DIČ u OSVČ

  2. kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa (ta je pro nás vaším jedinečným identifikátorem)

  3. informace o službách, které vám poskytujeme

  4. informace o vzájemné komunikaci – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo kontaktních formulářů

  5. fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách

  6. lokalizační údaje – adresy, které nám poskytujete pro realizaci služeb

  8. síťové identifikátory – cookies


3.1. Zdroj osobních údajů

 

Osobní údaje jsme získali přímo od vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv. Osobní údaje mohou pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního či živnostenského rejstříku.

3.2. Doba zpracování

 

Informace, které musíme archivovat na základě lhůt daných legislativou, uchováváme po dobu danou v zákonech (to se týká zejména účetních dokladů).

Ostatní informace o zakázkách uchováváme po dobu 5 let od skončení platnosti smlouvy nebo předání zakázky, přičemž dodané podklady k jednotlivým zakázkám likvidujeme bezprostředně po předání zakázky.

Vaše identifikační a kontaktní údaje, záznamy o komunikaci likvidujeme 5 let po posledním vzájemném kontaktu.

Osobní údaje zpracovávané pouze pro marketingové účely budou zpracovávány do odvolání souhlasu, maximálně po dobu 7 let.

Po uplynutí uvedené doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

 3.3. Předávání dat

 

Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení.
Dále budeme předávat nezbytné osobní údaje (adresu, kontaktní osobu a její tel.) v případě využití smluvních dodavatelů – přepravních firem nebo dodavatelů poštovních služeb, externích grafiků či dalších subdodavatelů.


4. Vaše práva

 

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů jsou vám garantována práva popsaná v tomto článku. Můžete je uplatnit u správce na výše uvedených kontaktech, a to buď zasláním e-mailu na uvedenou adresu nebo písemně na adresu sídla společnosti. Veškerá sdělení a vyjádření k vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.
Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů vás bude správce informovat.

 4.1. Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů


Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

Pokud správce hodlá dále vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.
Informace vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto dokumentu, to vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

4.2.Právo na přístup k osobním údajům

 

Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje jsou zpracovávány, či nikoliv – a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, době uchovávaní osobních údajů, informacím o vašich právech (právo požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informacím o zdroji osobních údajů, informacím o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, a informacím týkajícím se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás, informacím a zárukám v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 4.3. Právo na opravu

 

V určitých situacích máte obecně právo na opravu svých osobních údajů.

 4.4. Právo na výmaz

 

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, aby správce vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

 4.5. Právo na omezení zpracování

 

Správce zpracovává vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

 4.6. Právo na přenositelnost údajů

 

Pokud si přejete, aby správce poskytl vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.
V případě kamerových záznamů není toto právo relevantní.

 4.7. Právo vznést námitku 

 

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

4.8. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

 

Můžete se kdykoliv obrátit se svým podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 4.9. Právo odvolat souhlas

 

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to zasláním odvolání na e-mail nebo adresu sídla správce.

 5. Zpracovatel osobních údajů

 

Pokud nám svěříte ke zpracování podklady, které obsahují osobní údaje nebo zpracováváme zakázku, k jejíž realizaci jsou osobní údaje dalších osob nutné (příprava různých akcí, výroba personalizovaných materiálů a podobně), pak jsme vůči těmto osobním údajům v pozici zpracovatele.

6. Platnost

 

Tento dokument je platný od 1. 1. 2019. Aktuální verze bude vždy zveřejněna na webových stránkách www.gogoprint.cz.